کرمیت، برت و ارنی، سه عروسک معروف آمریکایی در کارتون ماپتز هستند که توسط آلمانی ها وارد ورزشگاه شدند.

نکته جالب دیگر شباهت عروسک معروف خندوانه، یعنی جناب خان به برت است.