سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در حال اجرا است، گفت: تا ۶ خرداد یک میلیون ۶۳۵ هزار تن گندم به مبلغ هر کیلو ۱۳۰۰ تومان که در واقع برای دولت ۱۴۰۰ تومان در هر کیلو تمام می شود خریداری شده است. ارزش گندم خریداری شده بالغ بر ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است. از این رقم تا تاریخ ۶ خرداد ۱۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است و هزار و ۷۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که ظرف چند ماه آینده پرداخت می شود. 

نوبخت در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: بودجه اساسا یک پیش بینی از منابع و مصارف است. پیش بینی منابع فرایندی دارد که ابتدا سازمان برنامه پیش بینی می کند و آن را به دولت می دهد و هیات محترم وزیران آن را ارزیابی و در مجلس عدد دیگری تصویب می شود. این پیش بینی منابع است و به ازای این پیش بینی مصارف نیز داریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه سال ها دقیقا عددی که نهایتا در قانون پیش بینی شد، در منابع تحقق پیدا نمی کند. مثل سال گذشته که دولت پیش بینی منابع و مصارف ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی داشت که به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و ۲۶ هزار میلیارد تومان از سوی نمایندگان اضافه شده است و دولت به این اعتقاد نمایندگان احترام می گذارد اما در ادامه این میزان افزایش ممکن است محقق نشود.